a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Medya Araştırmaları Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetlerde gönüllü olmanız kapsamında;
● Derneğin ve Dernekle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
● Dernek tarafından ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
● Düzenleyeceğimiz eğitim süreçlerinin eksiksiz ilerlemesi,
● Eğitim, etkinlik, organizasyon süreçlerinde ulaşım ve konaklama işlerinin yapılması,
● Seçim İletişim Kampanyalarında örgütlenmek ve bölgesel ve tematik iletişim gruplarımızı oluşturmak,
● Telif süreçlerinin düzenlenmesi,
● Üyelik süreçlerinin değerlendirilmesi,
● E-Bülten gönderilmesi,
● Faaliyetlerin/etkinliklerin kamuoyuna duyurulması ve tanıtımı

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Derneğin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek iktisadi işletmeleri, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezleri yurtiçi ya da yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel veriler yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde ve yürütülen projeler kapsamında Sözleşme Makamlarına raporlama amacıyla aktarılır. Sözleşme Makamı yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında yerleşik de olabilir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Derneğin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak, fiziksel ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@medarder.org adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyorum.

● Dernek eğitimlerinin planlanması amacı ile sendika, dernek, vakıf üyelik bilgilerinin işlenmesi
● Düzenlenen faaliyet/etkinlik kapsamında katılımcıya ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, faaliyetlerin/etkinliklerin kamuoyuna duyurulması ve tanıtımı amacı ile işlenmesini ve Medya Araştırmaları Derneği internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını