BÖLÜM 1

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE FAALİYET KONULARI

Madde 1: Adı ve Merkezi

Derneğin  adı Medya Araştırmaları  Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin adresi İstanbul içerisinde, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Madde 2: Derneğin Amacı

Medya Araştırmaları Derneği, kitle iletişim araçlarının toplumsal öneminden ve etkilerinden yola çıkarak bu araçlara dair kuramsal ve pratik fikirler üretmeyi, önerilerde bulunmayı, gözlem ve araştırmalar yapmayı, eğitim faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Daha özgür, bağımsız ve etik değerlere saygılı bir medya ortamının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Dernek ayrıca, medyanın işleyişi, siyasi ve ekonomik değişkenleri, medya çalışanlarının koşulları gibi konularda nicel ve nitel veri oluşturup kamuoyuyla paylaşma yoluyla bu konudaki duyarlığı arttırmaya çabalamaktadır.

Madde 3: Derneğin Faaliyet Konuları

Dernek yukarıda  belirtilen amaçları gerçekleştirmek  üzere, dernekler kanununa  uygun olarak, aşağıdaki çalışmaları yürütür:

*Medyanın her alanında (gazete, dergi, televizyon, radyo, internet ve diğer yeni medya araçları vs) gözlem ve medya takip araştırmaları yürütür.

*Sistemli medya gözlem raporları ortaya koyarak, elde edilen niceliksel ve niteliksel verilerden yola çıkan medya analizleri yapar.

*Medya içeriklerinin derinlemesine incelenmesi yoluyla medyanın toplumsal, kültürel, siyasi vs konulardaki etkileri üzerine çalışmalar yürütür.

*Medyayı ilgilendiren konularda toplantılar yaparak bu alanda çalışan, düşünen, fikir ve pratik çıktılar üreten akademisyenleri, profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcileri, medya kullanıcılarını fikir alışverişi yapabilmeleri için bir araya getirir.

*Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalışma atölyeleri ve benzeri etkinlikler düzenler.

*Medyayı ilgilendiren alanlardaki toplumsal konulara ya da bizzat medyanın kendi sorunlarına dair projeler üretir.

*Amaçları doğrultusunda çeviriler de dâhil olmak üzere yazılı, görsel, işitsel yayınlar üretir; internet ortamında ilgili konularda web siteleri ve/ya uygulamalar oluşturur.

*Muhtelif sosyal gruplar ve topluluklar arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak  için toplantılar, geziler, ziyaretler, şölenler, festivaller tertip eder.

*Dernek etkinlikleri ve projeleri için bağış ve yardım; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

*Derneğin yürüteceği etkinliklere ve projelere maddi kaynak bulmak amacıyla ekonomik  faaliyetler düzenler.

*Dernekler Mevzuatı’nın izin verdiği üzere lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

*Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kermes, fuar standı gibi etkinlikler düzenler.

*Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde edilen gelirin üyelerine  paylaştırılmayıp derneğe irat kaydedilmesi, bu gelirin derneğin amaçları doğrultusunda harcanması kaydıyla gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme açar ve çalıştırır.

*Etkinlikleri  için yer kiralar, kiraya verir, gayrimenkul  bağışı kabul eder devese) gerekli hukuki işlemleri yürütür.

*Dernek  çalışma  alanlarını  ilgilendiren  konularda  okuma  salonları, merkezleri, araştırma merkezleri, bilgi bankaları gibi kurumlar tesis eder.

*Medya Araştırmaları Derneği’nin çalıştığı alanlarla ilişkili alanlarda faaliyet yürüten uluslararası derneklerle, federasyonlarla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurar, bu tüzel yapılara üye olur.

*Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda, ortak projeler yürütür,

*Derneğin amacı ve faaliyet konusu ile sınırlı olmak üzere, aynı amaç ve faaliyet konusuna sahip diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbu amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmeye dönük iktisadi işbirliği çerçevesinde sözleşmeler yapar.

BÖLÜM 2

ÜYELİK, ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 4: Derneğe Üye Olma

Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip yabancılar da dâhil olmak üzere fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç veilkelerini benimseyen ve tüzük hükümlerine uymayı kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Üyelik başvurularının kabul edilmesi için Yönetim Kurulu’nun en az üçte ikisinin olumlu oyu gerekir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve yazılı olarak bildirir. Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurul kararı kesindir. Derneğe, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine uzun süre ve önemli ölçüde katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu kararıyla onur belgesi verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler derneğe fahri üye kaydedilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Fahri üyeler ve onur belgesi verilenler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Madde 5: Üyelerin Hakları ve Ödevleri

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurul’a katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler kendileriyle ilgili konularda oylamalara katılmazlar. Üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, yönetim kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

Madde 6: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Özel ve sosyal yaşamında şiddet kullanmak ya da şiddeti savunmak,

Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,

Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan veya hakaretamiz tutum ve davranışlar geliştirmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, Yönetim Kurulu’nun veya bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine harekete geçer, gerekli her türlü bilgiyi toplar. 14. maddenin fıkrası i bendinde belirtilen diğer yaptırımlardan birisinin yeterli olmayacağı kanısına ulaşır ise üyenin çıkarılmasına karar verebilir. İlgili üye, çıkarılma da dâhil olmak üzere, her türlü disiplin yaptırımına karşı kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılanların veya yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılanların durumları üye kayıt defterlerine işlenir ve kayıtları kapanır. Bu durumda olanlar dernekte herhangi bir hak iddia edemezler. Kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim kuruluna yazı ile bildirmek suretiyle istediği zaman üyelikten ayrılabilir.

Madde 7: Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Üyenin ölümü veya gaipliği,

Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca üyelik kendiliğinden sona erer.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞLERİ

Madde 8: Derneğin Organları

Derneğin zorunlu organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Derneğin İhtiyari Organları Şunlardır

Danışma Kurulu

  1. Dernek Denetçisi

Madde 9: Genel Kurul

Genel Kurul, Dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır.

Madde 10: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

*Dernek organlarının seçilmesi, Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

*Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası, Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik taslaklarını inceleyip karara bağlamak,

*Kamu yararına hizmet eden dernek statüsü almak için gerekli çalışmaları yürütmek üzere Yönetim Kurulu’na görev ve yetki verilmesi,

*Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe taslağının aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

*Hesapların incelenmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların aklanması veya haklarında dava açılmak üzere yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesi,

*Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programı ile bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

*Üyelikten çıkarılma da dâhil olmak üzere, üyelerin maruz kaldıkları disiplin yaptırımlarına ilişkin itirazlarının karara bağlanması,

*Üyeliğe giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi,

*Dernek’in feshine, tasfiye şekline ve mal varlıklarının hangi kuruluşa devredileceğine karar verilmesi,

*Yasalarda ve tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

*Genel Kurul, Dernek’in diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

*Dernek’in en yetkili organı olan Genel Kurul, Dernek’in diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11: Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

Bu tüzükte belirtilen sürede olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Olağan Genel Kurul Kasım ayında yapılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir

Madde 12: Toplantıya Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini  düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle taplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci… süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden….

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Madde 13: Toplantı, Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri, Toplantısız ve Çâğrısı Alınan Kararlar

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanmış listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyeleri tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 14: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun Oluşturulması

Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak en geç ayda bir mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır.

Yönetim Kurulu’nun karar alabilmesi için toplam üye sayısının yarısının bir fazlasının oyu gereklidir.

Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur.

Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile bir araya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

*Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

*Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

*Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

*Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

*Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

*Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

*Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

*Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

*Derneğe üye alınması, uyarı, kınama, geçici olarak çıkarma ve üyelikten çıkarma da dâhil olmak üzere disiplin yaptırımları konusunda karar vermek,

  1. j) Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,
  2. k) Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,

Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,

Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,

Bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,

Derneğin benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına karar vermek, Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  1. g) Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,

Mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konulâr hakkında karar almak.

Madde 15: Denetleme Kurulu’nun Oluşturulması,

Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın katıldığı görüş çoğunluk sayılır

Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetleme Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Madde 16: Derneğin İç Denetimi ve Şeffaflık

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Dernek’in denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul’a uygulamaya konulmuş şeffaflık önlemleri hakkında bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür

DANIŞMA KURULU

Madde 17:

Danışma Kurulu; Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri, Dernek’in hedef kitlesi içindeki aktif sivil örgütlerin temsilcileri, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi ve deneyim birikimleriyle yararlı katkılarda bulunması beklenen kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca seçilip davet edilecek Kişilerden oluşur.

Danışma Kurulu, yılda bir kereden az olmamak üzere, toplantı yeri, zamanı ve gündemi en az bir ay önce Danışma Kurulu üyelerine duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Danışma Kurulu’nun kararları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’na yönelik tavsiye kararları niteliğinde olmakla birlikte Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:

Derneğin geçmiş faaliyetlerini değerlendirmek,

Faaliyetlerin daha etkin olabilmesi için önerilerde bulunmak,

Derneğin geleceğe yönelik planları hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak

Sivil toplum örgütlerinin bilgi ve deneyim birikimlerini paylaşmak,

Ülke genelinde sivilleşme hareketlerini değerlendirmek,

Sivil toplum örgütlerinin Dernek ve faaliyetleri ile ilgili görüş, öneri, eleştiri ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na aktarmak,

Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu diğer konularda görüş bildirmek.

DERNEK DENETÇİSİ, SEÇİMİ, GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 18:

Seçimi

Dernek Denetçisi, Genel Kurul tarafından seçilir.

Görev ve Yetkileri

Denetçi, Dernek içi faaliyetlerde üye ve çalışanların Dernek yönetimi, faaliyetler ve kişisel ilişkiler ile ilgili sorunlarından kaynaklanan şikâyetlerini ele alır ve şikâyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir, alınması gereken önlemler hakkında tavsiyelerde bulunur. Denetçi üyeler ya da Dernek organlarının talebi üzerine bireyler arası çatışmaların çözümlenmesi amacıyla harekete geçebilir.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 19:

Dernek’in defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 20:

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde  kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği  EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,  İn imzası ve fotoğraflarını  ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği  Ek-19’da yer alan)

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çokbir yıl olarak belirlenir.

belgeleri  birinci fıkraya göre yenilenir.  Yetki belgesinin  süresinin  bitmesi veya adına  düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi

verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

DERNEK GELİRLERİ VE GELİR KAYNAKLARI İÇİN GEÇERLİ İLKELER

Madde 21:

Derneğin Gelir Kaynakları

Üye Aidatı: Üyelerden yıllık 100 TL aidat alınır. Aidat üyeliğe kabul tarihinde ve yıllık peşin olarak bir defada alınır.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

Diğer gelirler.

Derneğin Gelir kaynakları için Geçerli İlkeler:

Dernek’in bağımsızlığını, tarafsızlığını ve inandırıcılığını tehlikeye atacak nitelikte olan ya da olduğundan şüphe duyulan gelirler kabul edilemez. Ayrıca Derneğin işbirliği yaptığı kuruluşların politika ve prensipleri ile her türlü hizmet ve mal üretim aşamalarında insan hakları, ayrımcılık, cinsiyet istismarı gibi konularda özen göstermiş olmalarına titizlikle dikkat eder.

Dernek’in gelir kaynakları açısından tek bir desteğe bağımlılıktan kaçınmak için gerekli tedbirleri alır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 22:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynaklari ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 23-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve de üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakir li  va üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 24:

Genel Kurul, her zaman Dernek’in feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi

durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Dernek’in hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Dernek’e ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Dernek’in alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek’in alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Gayrı Safi Milli Hâsıla açısından en son sırada bulunan kentin, bir ilköğretim okuluna devrolunur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip,

Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Dernek’in defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 25:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Geçici Madde 1: