Ne yapıyoruz?

Medya Araştırmaları Derneği, kitle iletişim araçlarının toplumsal öneminden ve etkilerinden yola çıkarak bu araçlara dair kuramsal ve pratik fikirler üretmeyi, önerilerde bulunmayı, gözlem ve araştırmalar yapmayı, eğitim faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. MEDAR, bu çalışmalarında eleştirel ve halktan yana, alternatif medya odaklı bir yaklaşımı esas alır.

Daha özgür, bağımsız ve etik değerlere saygılı bir medya ortamının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen MEDAR ayrıca, medyanın işleyişi, siyasi ve ekonomik değişkenleri, medya çalışanlarının koşulları gibi konularda nicel ve nitel veri oluşturup kamuoyuyla paylaşma yoluyla bu konudaki duyarlığı arttırmaya çabalamaktadır.

MEDAR, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısının bir parçası olarak medya alanının özelliklerini anlamaya yarayacak, bu çerçevede medyanın dönüşüm sürecini, bu dönüşüm sürecinin hangi sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelerin ürünü olduğunu, ne tür özgünlüklere ve etkilere sahip olduğunu anlamaya yönelik alan araştırmalar yapmaktadır.

MEDAR,

*Medya alanında tarihsel ve güncel gelişmeleri açığa çıkarmaya yönelik aktif saha araştırmaları yürütür. Bu araştırmalarda yüz yüze anket, derinlemesine mülakat, çevrim içi vb. araştırma yöntemlerini etkin şekilde kullanır.

*Kuruluş amaçlarına uygun olarak medyanın her alanında (gazete, dergi, televizyon, radyo, internet, diğer yeni medya araçları vb.) gözlem ve medya takip araştırmaları yürütür.

*Sistemli medya gözlem raporları ortaya koyarak, elde edilen niceliksel ve niteliksel verilerden yola çıkan medya analizleri yapar.

*Medya içeriklerinin derinlemesine incelenmesi yoluyla medyanın toplumsal, kültürel, siyasi vb. konulardaki etkileri üzerine çalışmalar yürütür.

*Medyayı ilgilendiren konularda toplantılar yaparak bu alanda çalışan, düşünen, fikir ve pratik çıktılar üreten akademisyenleri, profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcileri, medya kullanıcılarını fikir alışverişi yapabilmeleri için bir araya getirir.

*Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalışma atölyeleri ve benzeri etkinlikler düzenler.

*Medyayı ilgilendiren alanlardaki toplumsal konulara ya da bizzat medyanın kendi sorunlarına dair projeler üretir.

*Türkiye’nin medya iklimininde çoğulculuğun yaygınlaştırılması ve medya okur-yazarlığını arttırılması için çalışır.